Huoneistoremontilla uutta ilmettä kotiin tai toimistoon

Huoneistoremontit Naantalissa ja Turun seudulla

Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut toteut­taa laadukkaat huonei­s­tore­mon­tit Turun seudul­la. Teemme eri­laiset pintare­mon­tit sekä yksi­ty­isas­i­akkaille että yri­tyk­sille asuin- ja liikeki­in­teistöi­hin. Sopi­va aika huonei­s­tore­mon­tille on esimerkik­si sil­loin, kun olet ostanut uuden asuin- tai liike­huoneis­ton tai kaipaat muuten vain uut­ta ilmet­tä esimerkik­si koti­isi. Huonei­s­tore­mont­ti voi olla ajanko­htainen myös sil­loin, kun olet myymässä van­haa asun­toasi ja halu­at saa­da siitä parhaan mah­dol­lisen myyntihinnan.

Maalaukset ja tapetoinnit

Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut toteut­taa kaik­ki tapetoin­nit ja sisä- sekä ulko­maalauk­set asiantun­tev­asti asuin- ja liikeki­in­teistöi­hin. Maalaamme kaik­ki pin­nat lat­ti­as­ta kat­toon, ja parhaan mah­dol­lisen lop­putu­lok­sen saavut­tamisek­si huole­hdimme aina myös asian­mukai­sista poh­jatöistä. Maalaus- ja tapetoin­titöi­hin kuu­luu tarvit­taes­sa myös van­han pin­ta­ma­te­ri­aalin pois­t­a­mi­nen. Tarvit­sit­pa sit­ten yhden tehoste­seinän maalaus­ta, sisäka­ton maalaus­ta tai vaikka­pa koko omakoti­talon ulko­maalaus­ta, me teemme sen puolestasi nopeasti ja tarkasti.

Pintaremontit asuin- ja liikehuoneistoihin

Toteu­tamme kaiken kokoiset huonei­s­tore­mon­tit pienem­mistä pin­to­jen ehos­tuk­sista koko asun­non kat­tavi­in remont­tei­hin. Palvelui­himme kuu­lu­vat muun muas­sa kaikkien ulko- ja sisäpin­to­jen maalauk­set sekä tapetoin­nit, uuden lat­t­ian asen­nus, väli- ja kaapinovien uusimi­nen sekä kalus­tei­den asen­nus. Pintare­mon­tin lisäk­si toteu­tamme myös poh­jaratkaisu­jen muu­tostyöt esimerkik­si rak­en­ta­mal­la uusia tai purka­mal­la van­ho­ja väli­seiniä. Oli­pa toiveis­sasi siis pieni tai suuri huonei­s­tore­mont­ti, voit kään­tyä mei­dän puoleemme!

Lattiaremontit

Lat­tiare­mont­ti on merkit­tävin yksit­täi­nen pintare­mont­tiko­hde, jol­la voidaan hel­posti vaikut­taa koko huoneis­ton yleisilmeeseen. Yht­enäi­nen, tyy­likäs ja huolel­la valit­tu sekä asen­net­tu lat­tia­ma­te­ri­aali raikas­taa kiin­teistön ilmet­tä, lisää val­oisu­ut­ta ja kestää sekä aikaa että kulu­tus­ta. Viihty­isyy­den lisäk­si lat­tiare­mon­til­la voidaan vaikut­taa merkit­tävästi myös asun­non arvoon. Me autamme sin­ua val­it­se­maan juuri sin­un kohteeseesi sopivim­man lat­tia­ma­te­ri­aalin ja asen­namme sen paikoilleen nopeasti ja asiantuntevasti.

Palvelumme

✓ Seinien ja lat­t­ian maalaus
✓ Seinien tapetoin­ti
✓ Sisäka­ton maalaus tai pan­eloin­ti
✓ Lat­ti­atyöt ja lis­toituk­set
✓ Väli­seinä­työt
✓ Väliovien vai­h­t­a­mi­nen
✓ Kalus­tei­den asennus

Suunnitteletko huoneistoremonttia kotiin tai toimistoon? Ota yhteyttä ja tilaa ilmainen arviokäynti!