Remontointi- ja rakennuspalveluita Naantalissa ja Turun seudulla

Remontit ja uudisrakentaminen

Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut hoitaa ammat­ti­taidol­la ja kus­tan­nuste­hokkaasti kaik­ki asuin- ja liike­huoneis­to­jen remon­tit ja uud­is­raken­nushankkeet Naan­talis­sa ja muual­la Turun seudul­la. Meiltä tilaat vai­vat­tomasti kaik­ki rak­en­tamisen palve­lut pienistä pintare­mon­teista aina muut­to­valmi­isi­in omakoti­taloi­hin saakka

Viimeistelty työnjälki ja hyvä palvelu

Naan­talin raken­nus- ja remon­toin­tipalve­lut on Turun seudul­la toimi­va rak­en­tamiseen erikois­tunut yri­tys. Palveluita­mme hyö­dyn­tävät sekä yksi­ty­isas­i­akkaat että yri­tyk­set, taloy­htiöt ja raken­nus­li­ik­keet. Suun­nit­telemme ja toteu­tamme jokaisen remon­tin sekä raken­nushankkeen asi­akkaan ja tilaa­jan toivei­ta kuun­nellen sekä korkealaa­tu­ista työn­jälkeä vaalien. Me halu­amme tar­jo­ta jokaiselle tilaa­jallemme onnis­tuneen asi­akaskoke­muk­sen, joka puolestaan raken­netaan suju­val­la yhteistyöl­lä ja aikatauluista sekä kus­tan­nuk­sista kiin­ni pitäen.

Huoneistoremontit 

Kaipaatko uut­ta ilmet­tä koti­isi? Lisää asumisen viihty­isyyt­tä ja nos­ta asun­tosi arvoa – Tilaa laadukas huonei­s­tore­mont­ti meiltä kil­pailukyky­isin hinnoin! 

Keittiöremontit 

Keit­tiöre­mont­ti suun­nit­teil­la? Meiltä saat keit­tiöre­mon­tin ja uuden keit­tiön asen­nuk­sen nopeasti, vai­vat­tomasti ja taku­ul­la asiantuntevasti. 

Uudisrakentaminen 

Haaveiletko uud­es­ta pihat­eras­sista tai ehkä suun­nit­telet omakoti­talon raken­nut­tamista? Tutus­tu monipuolisi­in uud­is­rak­en­tamisen palveluihimme.